Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o zpracování osobních údajů ve škole

23. 5. 2018

    Informace o zpracování osobních údajů ve škole

 

„Škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech:

 

Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona

  školní matrika,

  doklady o přijímání dětí  ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,

  třídní kniha,

  záznamy z pedagogických rad,

  kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, popřípadě lékařské posudky.

 

Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů

  podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise,

  podklady dětí  pro vyšetření v PPP,

  hlášení neomluvená absence,

  údaje o zdravotní způsobilosti dítěte na zotavovacích akcích.

 

Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

  seznamy dětí  na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech,

  seznamy dětí na soutěžích a olympiádách,

  seznamy zákonných zástupců pro spolek – klub přátel školy,

  jména osob, které budou odvádět dítě z mateřské školy,

  kontakt na zákonné zástupce (není shodný s adresou dítěte),

  fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu dětí o vzdělávání   na dané škole,

  zveřejnění výtvarných a obdobných děl dětí na výstavách a přehlídkách,

  záznamy z kamerového systému školy pořizované za účelem bezpečnosti dětí  a ochrany jejich majetku.

 

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

 

Datové schránky: 8g9qdw  Emanuel440,    nebo

Emailem: 3.matskola@gmail.com nebo

Poštou na adrese: Mateřská škola, Mariánské Lázně, Hlavní 440, 353 01 Mariánské Lázně

 

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

 

Jmenovaným pověřencem pro školu je:

Mgr. Jana Čížková, marianskolazensko.cizkova@seznam.cz,  tel: +420 778 735 465