Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

  ,,Barevný svět"  


      Filozofií školy je rozvíjet samostatné, zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy a zajistit jim bezpečné a podnětné prostředí; vytvářet atmosféru plnou pohody, přátelství, důvěry, spokojenosti a radosti.

Naší vizí je, aby MŠ byla příjemným prostředím, kde budou děti navazovat a prožívat radostné chvíle ve společenství kamarádů. Chceme, aby ve škole vládlo klima, které bude příznivě působit na rozvoj dětí ve všech oblastech jejich vývoje. Naším zájmem je, aby děti v MŠ prožívaly dny naplněné radostí ze společných setkání, her a aktivit.  Chceme, aby naše škola byla pro děti místem, kam budou chodit rády, s důvěrou a beze strachu, místem, kde budou děti vedeny ke vzájemné úctě, důvěře, empatii a spolupráci.

Školní vzdělávací program uplatňuje integrované vzdělávání a směřuje k modelu osobnostně orientované předškolní výchovy, k rozvoji osobnosti dítěte, soběstačnosti a samostatnosti a zdravého sebevědomí cestou přirozené výchovy.   Respektujeme individuální potřeby a možnosti jednotlivých dětí, včetně speciálních vzdělávacích potřeb. 

Dlouhodobým záměrem naší snahy je vytvářet podnětné vzdělávací prostředí, založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů, kde se bude dítě nejen cítit bezpečně a spokojeně, ale také se bude projevovat samostatně a aktivně. Vytvářet u dětí zdravé životní postoje a návyky, podporovat jejich psychickou odolnost, rozvíjet intelekt, jazyk, řeč, poznávací procesy. Posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem, osvojovat si dovednosti a poznatky související s podporou zdraví a bezpečí. Vytvářet základy aktivních postojů k životu, ke světu a kultuře.  


Priority našeho vzdělávacího programu:

• rozvíjet u dětí aktivní tvořivost; důvěřovat ve své schopnosti,

• rozvíjet dovednost soužití s vrstevníky,

• vytvářet u dětí návyky vedoucí ke zdravému životnímu stylu,

• posilovat u dětí jejich identitu a sebevědomí,

• respektovat tempo a potřeby jednotlivých dětí,

• posilovat pozitivní pocity o sobě i o světě,

• rozvíjet smysl pro pořádek a odpovědnost,

• respektovat odlišnosti lidí, 

• posilovat úctu k sobě i k okolnímu světu.

Preferované činnosti:

• volná hra, experimentování, komunitní a diskusní kruh,

• didaktická práce, pozorování, 

• práce s encyklopediemi, prožitkové učení,

• psychomotorická cvičení, kooperativní učení, 

• práce s přírodním materiálem, spontánní sociální učení,

• využívání bezprostředních situací- situační učení, 

• řízené skupinové a individuální činnosti,

• převládání spontánních činností nad řízenými.

 
                            

 

pokračování